Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

WinFAS software s.r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 2552/83, PSČ 591 01

identifikační číslo: 43378200

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3848

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.obchod-pocitace.cz

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod-pocitace.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je WinFAS software, s.r.o., IČO 43378200 se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 2552/83, PSČ 591 01 a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 3848. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.

1.2.        V kompetenci prodávajícího je možnost měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Toto ustanovení nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

1.3.        Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2.            VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.        Prodávající/dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2.        Kupující

•             Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

•             Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3.        Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.        Prostřednictvím registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, pomocí nějž lze objednávat vybrané zboží. Objednávání zboží může kupující provádět též bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.        Povinností kupujícího při registraci na webové stránce je uvádět pravdivě a správně všechny údaje a při jakékoli jejich změně je aktualizovat. Údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu či při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

3.3.        Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací k přístupu do jeho uživatelského účtu (tj. uživatelského jména a hesla).

3.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.        Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 24 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.        Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

3.7.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

4.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.        Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je před vlastním uskutečněním objednávky kupující upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4.2.        Ustanovení obchodních podmínek a reklamační řád tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.3.        Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

4.4.        Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

4.5.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou závazné (s výjimkou zjevné chyby) a jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.6.        Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží umístěné ve webovém rozhraní jsou pouze ilustrační.

5.            OBJEDNÁVKA

5.1.        Kupující má následující možnosti podání objednávky:

•             využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku

•             telefonicky – naši pracovníci jsou k dispozici na telefonním čísle 566 654 912, 603 202 201 nebo 603 801 947, od 8:00 do 15:00 hod ve všední dny

•             e-mailem – objednávku lze poslat na e-mailovou adresu prodejna@winfas.cz

5.2.        Pro objednání zboží prostřednictvím on-line formuláře je nutné vyplnit:

•             jméno, fakturační adresu, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)

•             dodací jméno, dodací adresu (pokud je rozdílná od fakturační adresy)

•             telefonické spojení (nutné pro případné změny typu zboží)

•             kód, popis, množství a cenu zboží dle ceníku

•             případné doplňující údaje

•             způsob dopravy

5.3.        Před dokončením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupujícímu je taktéž poskytnuta možnost nalézt a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, a to před jejím odesláním. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat závazně“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4.        Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz kontakty). Přeje-li si kupující potvrzení objednávky telefonicky, je povinen to zřetelně vyznačit na objednávce.

5.5.        Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

5.6.        Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5.7.        Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující se zbožím i daňový doklad, který je zároveň dodacím (záručním) listem. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

5.8.        V závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

5.9.        Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5.10.      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

•             zboží se již nevyrábí nebo nedodává

•             změnila se výrazným způsobem prodejní cena

5.11.      V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu.

5.12.      Při uzavírání kupní smlouvy souhlasí kupující s používáním komunikačních prostředků na dálku. Náklady kupujícímu z toho vzniklé (například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•             v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Okružní 2552/83, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou;

•             v hotovosti na dobírku v místě, které kupující určil v objednávce

•             bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900552221/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.

6.2.        Povinností kupujícího je společně s kupní cenou uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v bodě 6.6. obchodních podmínek o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.4.        Při převzetí zboží je kupní cena splatná v případě platby v hotovosti či na dobírku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.5.        V případě, že se kupující rozhodne pro bezhotovostní platbu, je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu prostřednictvím bezhotovostní platby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6.        Prodávající má právo požadovat uhrazení celé kupní ceny před samotným odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz bod 5.8. obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7.        Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

6.8.        Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

7.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.        V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží či dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše zmíněné lhůtě 14 dnů formou jednostranného právního jednání. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího (viz úvodní ustanovení obchodních podmínek) či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodejna@winfas.cz. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (příloha obchodních podmínek).

7.2.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3.        Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

7.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.        Spotřebitel dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

•             po uplynutí lhůty 14 dnů od převzetí zboží

•             na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

•             na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

•             na dodávku zvukových a obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

8.            PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1.        Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

8.2.        V případě, že je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen odebrat zboží při dodání a zaplatit celkovou cenu. S tou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

8.3.        Pokud je nutné zboží doručovat opakovaně či jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, a to z důvodů na straně kupujícího, má kupující povinnost uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží).

8.4.        Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále je kupujícímu doporučeno sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být spotřebiteli jakkoli omezeno právo uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

8.5.        Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

8.6.        Při platbě převodem na účet a osobním převzetí může kupující zboží vyzvednout jen při předložení OP. V případě vyzvednutí zboží jinou osobou (než osobou uvedenou v objednávce) je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

9.            PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2.        Prodávající má vůči kupujícímu odpovědnost za bezvadné zboží. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•             má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly (příp. chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi prováděné)

•             se zboží hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá nebo k účelu, který prodávající uvádí pro jeho použití

•             je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

•             zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

9.3.        Ustanovení uvedená v bodech 9.1. a 9.2. se nepoužijí u zboží, které je prodáváno za nižší cenu z důvodu: vady, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo opotřebení zboží, které bylo způsobené jeho obvyklým užíváním. Dále u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.5.        Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží (příp. i v sídle nebo místě podnikání). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel reklamované zboží od kupujícího.

9.6.        Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je dostupný na webové stránce www.obchod-pocitace.cz.

10.          DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.      Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

10.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.      Prodávající zajišťuje mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů prostřednictvím elektronické adresy prodejna@winfas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.      Pokud má vztah založený kupní smlouvou mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se tento vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Okružní 2552/83, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou, adresa elektronické pošty prodejna@winfas.cz, telefon 566 654 912.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 11. 2015                                                                                               

 
Zpět do obchodu