Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti

WinFAS software s.r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 2552/83 , PSČ 591 01

identifikační číslo: 43378200

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3848

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.obchod-pocitace.cz

1.            VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.        Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti WinFAS software s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1.2.        Ke každému zboží je přikládána faktura (vyjma prodeje na splátky), která je zároveň dodacím listem a slouží také jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce

1.3.        Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad (vyjma prodeje na splátky), informuje bez zbytečného odkladu společnost WinFAS software, s.r.o.

1.4.        Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Bližší informace o převzetí dodaného zboží lze nalézt v obchodních podmínkách.

2.            ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1.        Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

2.2.        Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

•             právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do 14 dnů od převzetí zboží (podrobnější informace o odstoupení od smlouvy lze nalézt v obchodních podmínkách)

•             jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

•             jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•             jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•             jde-li o jiné vady neodstranitelné (zboží nelze opravit ani vyměnit), právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2.3.        V případě výměny výrobku v záruční době běží stále doba záruky od převzetí původního zboží (tedy záruka není obnovena). Další případná reklamace se bude uplatňovat stále na základě původního záručního listu.

2.4.        V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího (buď výměnou zboží, nebo jeho opravou). Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

2.5.        Usnesení popsané v bodě 2.4. neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

2.6.        Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

2.7.        Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

•             mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou

•             byly-li škody způsobeny počítačovými viry

•             používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci

•             zboží bylo poškozeno živly

•             zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

2.8.        V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, je kupujícímu doporučeno důležitá data zálohovat.

2.9.        U LCD monitorů a LCD displejů fotoaparátů se záruka nevztahuje na vadné body uvedené v toleranci výrobce daného zboží.

2.10.      U pevných disků zaniká záruka poškozením ochranné pečeti na obvodu disku, popř. na vrchní straně – pokud tímto poškozením byla způsobena reklamovaná vada.

2.11.      Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů, výbojek, dataprojektorů, apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

2.12.      U CD-R a DVD médií prodejce doporučuje před vypalováním provést optickou kontrolu povrchu média. Mechanicky poškozené kusy budou vyměněny pouze v případě, že na nich není proveden záznam dat. Záznam dat totiž znemožňuje určení, zdali datový nosič byl poškozen před tímto záznamem nebo poškození vzniklo zápisem dat a HW vybavením.

2.13.      Dojde-li při přepravě zákazníkem k mechanickému poškození médií prodávaných bez obalu, reklamace těchto médií bude vyřízena s ohledem na toto poškození při přepravě. Zákazníkovi je tedy doporučeno média zabezpečit při přepravě tak, aby nedošlo k jejich poškození.

2.14.      Pokud při reklamaci inkoustové cartridge nejsou trysky přelepeny, bude se při vyřizování takové reklamace k této skutečnosti přihlížet. Nepřelepením dochází ke znehodnocení cartridge a je tak znemožněna identifikace reklamované vady.

2.15.      POZOR!!! Cartridge nesmí být přelepena lepící páskou (izolepou), kupující by měl použít buď původní lepící pásek nebo mezi trysky a lepící pásku vložit kousek igelitového sáčku, aby nedošlo k zalepení trysek lepidlem z lepící pásky a tím ke znehodnocení cartridge a zániku záruky.

2.16.      U tonerů a inkoustových cartridgí prodejce doporučuje před rozbalením původního obalu zkontrolovat typ cartridge s typem uvedeným v manuálu k tiskárně, nesouhlasí-li, bude cartridge vyměněna pouze nerozbalená v originálním obalu. To neplatí, pokud bude chyba na straně prodávajícího, který dodá zboží v rozporu s potvrzenou objednávkou kupujícího.

2.17.      V případě, že kupující nakoupí celý počítač na díly bez montáže a v záruční době chce reklamovat nefunkčnost, je požadován pro reklamaci jen vadný díl.

2.18.      V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

3.            REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

3.1.        V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním či dodacím listě nebo provozovna firmy WinFAS software, s.r.o.

3.2.        Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží na adresu:

Reklamace

WinFAS software s.r.o.

Okružní 2552/83

591 01, Žďár nad Sázavou

3.3.        K reklamovanému zboží kupující přiloží:

•             kopii dodacího listu (je-li součástí) a záručního listu

•             záruční list výrobce (byl-li se zbožím dodán)

•             přesný popis závad a jejich projevů (byla-li reklamace zaslána poštou)

3.4.        V případě, kdy by kupující nemohl dodat záruční list daného zboží (například z důvodu ztráty), stačí mu jakkoli prokázat, že zboží zakoupil u prodejce WinFAS software s.r.o. (například výpisem z bankovního účtu).

3.5.        V případě reklamace může kupující prodejce kontaktovat:

•             osobně na adrese uvedené v bodě 3.2.

•             telefonicky na číslech 603 202 201 (od 8:00 do 15:00 hod ve všední dny)

•             Elektronicky na e-mail: prodejna@winfas.cz

3.6.        Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy WinFAS software, s.r.o.

3.7.        Prodávající zajistí vyhotovení písemného protokolu o reklamaci (tedy zjištěných závadách a formě jejich odstranění). V případě zamítnutí reklamace bude obsahem protokolu patřičné odůvodnění. Kupujícímu je doporučeno si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

3.8.        O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitel, nedohodne jinak.

 
Zpět do obchodu